KONKURS dla przedszkoli i klas I-III “Park Piekarczyka oczami dziecka”

Zapraszamy uczniów przedszkoli i klas I-III do udziału w Konkursie Plastycznym „Park Piekarczyka oczami dziecka”.
Konkurs został objęty Patronatem przez lokalny portal www.expresselblag.pl i Telewizję Elbląską Truso.TV

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLI I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-III
„PARK PIEKARCZYKA OCZAMI DZIECKA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin dotyczy Konkursu „Park Piekarczyka oczami dziecka” zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Park Piekarczyka Zabawa i Ruch, ul. Kowalska 19/3 82-300 Elbląg, zwany dalej „Organizatorem”.

II. CELE KONKURSU:
– rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,
– rozwijanie talentów artystycznych uczniów, kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni twórczej,
– kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej własnych spostrzeżeń, przemyśleń i refleksji,
– alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego.

III. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Park Piekarczyka oczami dziecka” jest Park Piekarczyka Zabawa i Ruch, ul. Kowalska 19/3 82-300 Elbląg. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:
Karolina Sadlińska, e-mail: manager@parkpiekarczyka.elblag.pl , telefon: +48 604 777 448

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
– Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej dotyczącej bawialni Parku Piekarczyka.
– Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe:
a. grupa I: przedszkola i klasy 0,
b. grupa II: klasy I-III
– udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu,
– do konkursu przystępują całe grupy przedszkolne i całe klasy,
– jedna grupa/klasa może złożyć jedną pracę plastyczną,
– technika wykonania pracy (w formie rysunku na papierze technicznym lub typu brystol: farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, tuszem, ołówkiem, piórkiem, itp.; kompozycje przestrzenne: karton, plastik, drewno, plastelina itd) jest dowolna.
– tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest przedstawieniem bawialni Parku Piekarczyka
– do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać nauczyciel, osoba reprezentująca grupę/klasę
– prace należy czytelnie podpisać na odwrocie, podając klasę, nazwę i adres szkoły, którą reprezentuje autor pracy, imię i nazwisko opiekuna – dane piszemy drukowanymi literami bądź komputerowo
– zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone
– prace niespełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie
– udział w Konkursie jest bezpłatny
– nagroda będzie przyznawana grupie/klasie
– prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach
– prace zgłoszone do konkursu będą zwracane
– regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.parkpiekarczyka.elblag.pl
– sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
Prace należy dostarczyć do Organizatora do dnia 31.10.2022 r. na adres Park Piekarczyka Zabawa i Ruch, ul. Kowalska 19/3 82-300 Elbląg

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Zdjęcia wszystkich nadesłanych prac zostaną opublikowane na social mediach w dniu 02.11.2022 r. Organizatora w dwóch kategoriach wiekowych. Będą tam rywalizować ze sobą o głosy internautów. Głosy będą traktowane jako liczba reakcji wykonanych pod zdjęciem w formie łącznej ilości polubień i serduszek. Głosowanie zakończy się 06.11.2022 r o godzinie 20:00.
Grupy / klasy, które w nieuczciwy sposób będą zbierać głosy pod zdjęciem pracy konkursowej, zostaną przez organizatora zdyskwalifikowane.

Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród. Organizator przewiduje dyplomy dla grup – klas, nauczycieli – opiekunów.
Fundatorem nagrody głównej – darmowego 2 godzinnego wejścia całej grupy / klasy do Parku Piekarczyka – w Konkursie jest Organizator (organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888)).

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w social mediach oraz na stronie Organizatora w dniu 07.11.2022 r. Nagrodę należy wykorzystać w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia. Dokładny termin i godzina wykorzystania nagród zostanie ustalona telefonicznie z opiekunem.

Obserwujcie nas na Facebooku

Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod adresem mailowym manager@parkpiekarczyka.elblag.pl 
numerem telefonu +48 604 777 448
Więcej o nas przeczytasz TUTAJ