Naszym celem jest, aby wasi podopieczni przeżyli niezapomniane chwile i wyszli z poczuciem maksymalnej satysfakcji dlatego zrobimy wszystko, aby zapewnić wysoki poziom naszych usług i możliwie jak największe bezpieczeństwo podczas zabawy. Korzystanie z urządzeń może być wspaniałą zabawą ale trzeba być świadomym że niesie ze sobą element ryzyka i niebezpieczeństwa urazu lub wypadku. Niezwykle ważne jest, aby uczestnicy zabawy w Parku Piekarczyka byli świadomi zagrożenia i szczegółowo zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Parku. Każdy rodzic lub pełnoletni opiekun powinien być świadomy indywidualnych predyspozycji i umiejętności dziecka i dostosować do nich rodzaj wybranych atrakcji w Parku Piekarczyka. Aby zapewnić możliwie najlepszą zabawę należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad, które są ściśle wyznaczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo Twoje, jak i innych korzystających z zabawy uczestników. Przed wejściem do Parku Piekarczyka (w recepcji) można zapoznać się z wywieszonym regulaminem. Regulaminy urządzeń są dostępne na stronie internetowej oraz na terenie obiektu.

Zakup biletu wstępu, organizacja przyjęć urodzinowych i innych, uczestnictwo w urodzinach i imprezach organizowanych prze Park Piekarczyka, korzystanie z wejściówek w tym bezpłatnych jest równoznaczny z akceptacją regulaminu obiektu oraz urządzeń

REGULAMIN

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Parkiem Piekarczyka Zabawa i Ruch zarządza Izabela Niezgoda, wpisana w rejestrze REGON pod nr 170244606, o numerze NIP 5781007151, zwana dalej Właścicielem. Wszystkie osoby korzystające z Parku Piekarczyka bezwzględnie zobowiązane są do zapoznania siebie i swoich podopiecznych z regulaminem obiektu oraz urządzeń, a wejście na obiekt jest jednoznaczne z jego zapoznaniem i pełną akceptacją.
2. Park Piekarczyka jest obiektem, z którego mogą korzystać:
Dzieci od 3 do 12 lat (dotyczy sali głównej Parku czyli konstrukcji zabawowej, zjazdów i urządzeń )– tylko w obecności nadzorującego rodzica lub pełnoletniego opiekuna lub po podpisaniu oświadczenia rodzica/opiekuna o pozostawieniu dziecka w Parku na własną odpowiedzialność od 6 roku życia.
Dzieci od 7 do 17 lat (dotyczy strefy laserowy paintball) – w obecności nadzorującego rodzica lub opiekuna prawnego lub po podpisaniu oświadczenia rodzica/opiekuna o pozostawieniu dziecka w Parku na własną odpowiedzialność.
Dzieci od 9 miesięcy do 3 roku życia, mogą korzystać wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego z wszystkich atrakcji na sali głównej. Rodzic/pełnoletni opiekun zobowiązany jest mieć na nogach skarpetki antypoślizgowe.
Dzieci do 9 miesięcy wchodzą bezpłatnie, ale nie mogą korzystać z żadnych urządzeń i wyposażenia Parku Piekarczyka poza KĄCIKIEM MALUCHA. Muszą także pozostawać cały czas pod bezpośrednią opieką rodzica/opiekuna. W Parku jest wyznaczony KĄCIK MALUCHA, gdzie dzieci pod ścisłą opieka rodzica/opiekuna mogą skorzystać z zabawek/urządzeń.
3. Wszystkie dzieci wchodzą do Parku Piekarczyka tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna i w trakcie zabawy pozostają pod jego ścisłą opieką. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za cały okres przebywania dziecka w Parku Piekarczyka
4. Park Piekarczyka nie zapewnia nadzoru nad korzystaniem z urządzeń ani nie świadczy opieki nad dziećmi.
5. Rodzice/opiekunowie nie nadzorujący swoich podopiecznych robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
6. W wyznaczone dni i/lub godziny dzieci w wielu 1-3 lat mogą korzystać z wyznaczonych przez Właściciela urządzeń, które podczas normalnego funkcjonowania parku są dla nich niedostępne. O tej możliwości Właściciel informuje na swojej stronie internatowe i/lub na portalach społecznościowych oraz w recepcji obiektu.
7. Jeżeli dziecko nie potrafi swobodnie skorzystać z danego urządzenia oznacza to, że urządzenie nie jest dla niego (jego wieku, zdolności motorycznych) przeznaczone.
8. Zabrania się korzystania z wyposażenia Parku Piekarczyka w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
9. Opiekunowie wchodzą do Parku Piekarczyka bez obuwia – w skarpetkach lub obuwiu ochronnym bądź zmiennym.
10. Rodzice/opiekunowie wchodzący na urządzenia zobowiązani są do założenia skarpetek antypoślizgowych. Skarpetki antypoślizgowe są dostępne w rozmiarach 25-45.
11. Zabrania się korzystania z urządzeń przez dzieci nieposiadające odpowiednich skarpetek antypoślizgowych.
12. W Parku Piekarczyka obowiązuje system kontroli czasu pobytu. Podczas wejścia następuje zakup czasu pobytu (biletu) w recepcji Parku Piekarczyka wg obowiązującego cennika. Wybrany bilet nie ulega wymianie.
13. W Parku honorujemy Kartę Dużej Rodziny po okazaniu imiennej Karty rodzica oraz Karty dziecka.
14. W Parku można zakupić Vouchery Prezentowe Imienne, które są do wykorzystania przez jedną osobę.
15. Zakup asortymentu następuje bezgotówkowo za pomocą transpondera (zegarka lub karty).
16. Dodatkowy czas pobytu oraz zakupiony asortyment opłaca się podczas opuszczania obiektu w recepcji Parku Piekarczyka.
17. Opuszczający obiekt zobowiązani są do zwrotu wszystkich posiadanych transponderów.
18. Ze względów epidemiologicznych zabrania się przebywania w Parku Piekarczyka dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem opiekunów jest poinformowanie personelu o schorzeniach i niesprawnościach dziecka, takich jak astma, epilepsja, zaburzeniach słuchu itp.
19. Na terenie Parku Piekarczyka obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych używek.
20. Nie wolno korzystać z Parku Piekarczyka pod wpływem alkoholu oraz narkotyków, ani żadnych innych środków odurzających.
21. Na terenie Parku Piekarczyka obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
22. Użytkownicy parku ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu oraz inne szkody, które spowodowali podczas pobytu na obiekcie do wysokości spowodowanej szkody i utraconych przez Park korzyści.
23. Za utracone transpondery i klucze do szafek należy uiścić́ opłatę̨ w wysokości: transponder - 25 zł; kluczyk do szafki - 25 zł.
24. Wszelkie uwagi związane z działalnością Parku Piekarczyka należy zgłaszać w recepcji.
25. Park Piekarczyka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione czy zgubione na terenie obiektu.
26. Wszelkie znalezione na terenie Parku Piekarczyka przedmioty należy przekazać personelowi, który będzie nimi dysponować zgodnie z przepisami prawa.
27. Zastrzegamy prawo do całkowitej rezerwacji obiektu na specjalne wydarzenia. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie umieszczona na portalach społecznościowych.
28. Użytkownicy Parku zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku oraz korzystania z obiektu oraz jego urządzeń w sposób niepowodujący ich zniszczenia, a jednocześnie do zachowania szczególnej ostrożności podczas pobytu w obiekcie celem zapewnienia bezpiecznego korzystania zarówno dla siebie, jak i innych użytkowników.
29. Na terenie całego obiektu Parku znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem w postaci kamer telewizji przemysłowej, czego jest świadoma i akceptuje ten fakt każda osoba korzystająca z atrakcji obiektu. Obraz jest rejestrowany w trybie ciągłym dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa w obiekcie. Nagrania kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
30. Wejście na teren obiektu stanowi jednoznaczną zgodę na użycie swojego wizerunku w relacji foto i video zrealizowanej na terenie obiektu. Materiały foto i video wykonane na terenie obiektu mogą być wykorzystywane w działaniach promocyjnych obiektu, a także w przekazach medialnych na całym świecie, na co osoba wchodząca na teren obiektu wyraża zgodę. Osobom przebywającym na terenie obiektu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania ich wizerunku w powyższym zakresie.
31. Park Piekarczyka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu spowodowane siłami wyższymi, niezależnymi od organizatora (np.: brak energii elektrycznej).
32. W Parku Piekarczyka obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnych napojów. Napoje należy zakupić w naszej kawiarence.

§2
BEZPIECZEŃSTWO

1.Wszyscy niepełnoletni korzystający z urządzeń muszą znajdować się pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
2.Park Piekarczyka nie zapewnia nadzoru nad korzystaniem z urządzeń ani nie świadczy opieki nad dziećmi.
3. Rodzice/opiekunowie nienadzorujący swoich podopiecznych robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
4. Zabrania się korzystania z wyposażenia Parku Piekarczyka w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną i finansową za szkody wyrządzone przez dziecko na osobach i w mieniu.
5. Z urządzeń w Parku Piekarczyka można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Zarządzający i pracownicy Parku nie odpowiadają za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń lub nie stosowaniem się do regulaminów obowiązujących w Parku Piekarczyka.
6. Korzystanie z obiektu Parku Piekarczyka wiąże się z ryzykiem powstania urazów i uszkodzeń ciała. Korzystający z obiektu pod opieką rodzica/opiekuna korzysta z infrastruktury na jego odpowiedzialność. Zarządzający i personel Parku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, powstałych z winy użytkownika lub jego rodzica/opiekuna.
7. W Parku Piekarczyka zaleca się swobodny strój do ćwiczeń fizycznych - długi rękaw oraz długie sportowe spodnie.
8. Dłuższe włosy należy związać.
9. Osobom noszącym soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony indywidualnej oraz szczególnej ostrożności.
10. Wymagane jest noszenie skarpet antypoślizgowych przez korzystających z urządzeń.
11. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz biegania.
12. Nie wolno wspinać się po siatkach osłonach i ścianach.
13. Nie wolno się ze sobą siłować, popychać ani walczyć podczas korzystania z urządzeń.
14. Zabrania się w szczególności: popychania, bicia i stosowania innych form przemocy w stosunku do innych uczestników zabawy.
15. Zabrania się wnoszenia ta teren Parku Piekarczyka własnych zabawek oraz wynoszenia z Parku zabawek lub elementów konstrukcji.
16. Podczas korzystania z urządzeń nie wolno pić, jeść, lizać lizaków ani żuć gumy.
17. Podczas korzystania z urządzeń zabrania się noszenia łańcuszków, większych kolczyków poza wkrętkami, bransoletek, spinek, pasków, okularów itp. mogących stanowić ryzyko urazu podczas zabawy.
18. Należy opróżnić kieszenie z kluczy, portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu lub innych uczestników.
19. Nie wolno korzystać z urządzeń z telefonami komórkowymi, aparatami fotograficznymi ani kamerami.
20. Przebywające w Parku Piekarczyka dzieci oraz osoby dorosłe zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń personelu.
21. Personel Parku może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem bądź ubraniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy, bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.
22. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Parku Piekarczyka, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy bezzwłocznie przed opuszczeniem obiektu złożyć pisemne oświadczenie (protokół zdarzenia) w celu odnotowania w dzienniku obiektu.
23. Wszelkie zdarzenie niezgłoszone w sposób określony powyżej i nie odnotowane w dzienniku obiektu uznane zostaną za niepowstałe w Parku Piekarczyka.
24. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających Regulaminów
25. Sygnał gwizdka jest równoznaczny z natychmiastowym zaprzestaniem aktywności w obiekcie. Użytkownicy Parku są zobowiązani do natychmiastowego powiadamiania personelu o zauważonych usterkach lub wypadkach.
26. Dla bezpieczeństwa własnego, jak i innych użytkowników obiektu prosimy o zgłaszanie pracownikom wszystkich przypadków naruszenia Regulaminu i niebezpiecznych zachowań.

PAMIĘTAJCIE!
Nie próbujcie wykonywać czynności, aktywności, skoków, które przekraczają twoje możliwości fizyczne lub są niebezpieczne dla ciebie i innych uczestników zabawy.