Zasady dotyczące gry w elektroniczny paintball

Elektroniczny Paintball jest nowoczesną formą rozrywki, w której każdy uczestnik zostaje wyposażony w kamizelkę wraz z pistoletem. Uczestnicy rywalizują na specjalnie przygotowanej arenie w stylu gier komputerowych.
Niesamowity klimat gwarantuje świetną zabawę.

Regulamin stanowi zespół zasad gwarantujących dobrą i bezpieczną zabawę w Parku Piekarczyka w strefie laserowego paintballa

1.Uczestnictwo w grze możliwe jest w godzinach otwarcia Parku Piekarczyka po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2.W grze można brać udział maksymalnie 10 osób

3.W grze mogą brać udział osoby powyżej 7 roku życia.

4.Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.

5.Warunkiem uczestnictwa w grze jest zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptacja. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

6.Uczestnictwo w grze jest dozwolone tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

7.Osoby będące pod wpływem środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.

8.Obsługa ma prawo odmówić klientowi uczestnictwa w grze bez podania przyczyny.

9.Każdy Gracz przed rozpoczęciem gry musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w miejscu gry (Arena) oraz sposobu korzystania z jego wyposażenia.

10.Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w grze wydaje Obsługa. Gracze zobowiązani są zdać sprzęt Obsłudze możliwie najszybciej po zakończeniu gry, w stanie nie gorszym niż podczas jego wydawania.

11.W strefie paintballa obowiązują skarpety antypoślizgowe, które można zakupić w recepcji Parku Piekarczyka lub skorzystać z własnych.

12.Gracz może opuścić Arenę dobrowolnie i w każdym czasie, bez możliwości uzyskania zwrotu kosztów opłaty.

13.Na Arenie zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych osób. W szczególności zabrania się:- biegania oraz czołgania;

  • agresywnego zachowania w stosunku do innych osób;
  • fizycznego kontaktu między Graczami;
  • chwytania broni innego Gracza;
  • używania broni i wyposażenia Areny w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w czasie szkolenia;
  • wspinania lub wieszania się na ściankach lub elementach wyposażenia Areny;
  • palenia papierosów, spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających;
  • wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Graczy.

14.Gracz jest zobowiązany do stosowania się do znaków znajdujących się na Arenie, sygnałów dźwiękowych, a przede wszystkim poleceń wydawanych przez Obsługę.

15.Na Arenie zabronione jest używanie urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

16.Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, jak również odniesione urazy Gracz jest zobowiązany zgłaszać Obsłudze.

17.Osoby, które dopuszczą się dewastacji sprzętu lub innych elementów będących na wyposażeniu Areny są zobowiązane do naprawienia wyrządzonych szkód.

18.Na Arenie mogą znajdować się wyłącznie Gracze, Obsługa oraz Opiekun

19.Gracze, którzy nie będą przestrzegali Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa mogą zostać wyproszeni z Areny bez prawa zwrotu poniesionych kosztów opłaty

20.Pierwszeństwo udziału w grze mają osoby, które dokonały uprzedniej rezerwacji.

21.Rezerwacji można dokonywać w lokalu Parku Piekarczyka lub telefonicznie

22.Osoby, które dokonały rezerwacji powinny stawić się w lokalu co najmniej 5 minut przed planowaną grą, w przeciwnym przypadku obsługa lokalu ma prawo odmówić uczestnictwa w grze.

23.Dokonując rezerwacji należy określić dokładną ilość osób biorących udział w grze. Każdą zmianę liczby uczestników gry należy zgłosić telefonicznie najpóźniej na dzień przed zarezerwowanym terminem – w przeciwnym razie Obsługa ma prawo zażądać zapłaty za zablokowane miejsca.

24.Dokonując rezerwacji w lokalu lub telefonicznie należy poinformować obsługę lokalu o ewentualnej wyłączności rezerwacji.

25.Aby dokonać rezerwacji w trybie wyłączności należy uiścić opłatę z góry w momencie składania rezerwacji.

26.W przypadku rezerwacji bez opcji wyłączności Park Piekarczyka gwarantuje wyłącznie ilość miejsc będących przedmiotem rezerwacji. Dodatkowe wolne miejsca na arenie przeznaczone są dla pozostałych klientów Parku Piekarczyka.